เกี่ยวกับเรา

   

ศูนย์ฝึกอบรมและสอนขับรถยนต์อานา Arna Driving Center 

ตั้งอยู่ที่  754/8 ม.รังสิยา ซอย ปุณณวิถี 22 สุขุมวิท 101

แขวง บางจาก เขต.พระโขนง สุขุมวิท 101 กทม.10260

ทะเบียนผู้เสียภาษีเลขที่ 0105557091423

      

  •           ศูนย์ฝึกอบรมและสอนขับรถยนต์อานาเป็นทีมงานที่เห็นความสำคัญผู้ใช้รถใช้ถนนให้ถูกต้องและปลอดภัย เป็นทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอนมานาน สอนเข้าใจง่ายและมีทักษะในการสอน เพื่อให้เข้าใจง่าย และ มั่นใจในการขับ
  •           ปัจจุบันการใช้รถใช้ถนนเกิดอุบัติเหตุทุกวัน สร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก สาเหตุของอุบัติสาเหตุมาจากการใช้รถใช้ถนน ส่วนใหญ่คนขับอย่างไม่รู้กฎจราจร ความประมาทขาดวินัย ขาดทักษะความรู้เกี่ยวกับการใช้รถ ใช้ถนนในการขับขี่อย่างปลอดภัย
  •           ศูนย์ฝึกอบรมและสอนขับรถยนต์อานา  Arna Driving Center จึงเล็งเห็นความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุและความสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน และเสริมทักษะให้ผู้ขับขี่มีวินัย เคารพกฎจราจร  และมีน้ำใจต่อผู้ขับขี่
  •           ศูนย์ฝึกอบรมและสอนหัดขับรถอานา Arna Driving Center สอนโดยครูผู้ชายและหญิงที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอนมานาน ใจดี สุภาพ ครู 1 ท่าน ต่อนักเรียน1 ท่าน มีอุปกรณ์เบรกฝั่งครูเพื่อความปลอดภัยและเพื่อความปลอดภัยของผู้เรียน ครูฝึกมีเทคนิคในการสอนต่างๆเพื่อให้นักเรียนเข้าใจง่าย ขับรถอย่างมั่นใจและปลอดภัย

วิสัยทัศน์ Vision

  • เสริมทักษะ การขับขี่ให้ถูกต้อง เคารพกฎจราจร มีวินัย และมีน้ำใจต่อกัน เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

วัตถุประสงค์ Objective

  • ลดอุบัติเหตุ เสริมสร้างทักษะในการขับขี่อย่างปลอดภัย เคารพกฎจราจรและมีมารยาทในการขับขี่

เป้าหมาย Goal

  • อยากให้ผู้ขับขี่มีวินัยในการขับขี่ เคารพกฎจราจรและใช้ถนนร่วมกับคนอื่นอย่างมีมารยาท เคารพตนเองและผู้อื่นเห็นความสำคัญเจตนารมย์ของศูนย์ฝึกอบรมอานาเพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อช่วยกันเสริมสร้างทักษะ,วิสัยทัศน์ผู้ขับขี่ให้มีวินัยในการขับขี่เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม