แนวข้อสอบพร้อมเฉลย หมวดป้ายบังคับ

ข้อสอบใบขับขี่ แนวข้อสอบพร้อมเฉลย หมวดป้ายบังคับ ดูสัญลักษณ์ป้ายเครื่องหมายจราจรเหล่านี้ แล้วดูตัวอย่างข้อสอบที่ใช้สอบใบขับขี่ หากเราจำสัญลักษณ์เหล่านี้ได้ เราก็สามารถอธิบายและปฏิบัติตามกฏจราจรได้อย่างถูกต้องเช่นกัน 1 พบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร ก. ให้ขับรถแซงคันอื่นได้เลย ในเขตที่มีเครื่องหมายนี้ ข. ให้ทางแก่รถคันอื่นก่อน ในเขตที่มีเครื่องหมายนี้ ค. ให้หยุดรถก่อน ในเขตที่มีเครื่องหมายนี้ ง. ห้ามขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย 2 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร ก. ห้ามขับรถทุกชนิดเข้าไปในทิศทางที่ติดตั้งป้าย ข. ให้คนเดินเข้าไป ในเขตที่ติดตั้งป้าย ค. ให้เฉพาะรถเก๋งเข้าไป ในเขตที่ติดตั้งป้าย ง. ให้รถเข้าไปได้ ในเขตที่ติดตั้งป้าย 3 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร ก. ห้ามกลับรถไปทางขวา ข. ห้ามกลับรถไปทางซ้าย ค. ให้กลับรถไปทางซ้าย ง. ให้กลับรถไปทางขวา 4 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร ก. ให้กลับรถไปทางซ้าย ข. ห้ามกลับรถไปทางขวา ค. Read More …

กฎใหม่ ทำใบขับขี่ 2560

กรมการขนส่งทางบก เตรียมปฎิรูประบบการทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในปี 2560-2561 ให้มีความยากมากขึ้น หวังยกระดับมาตรฐานผู้ขับขี่เทียบเท่าต่างประเทศ และลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนซึ่งไทยมีสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก โดยการสอบใบขับขี่ในปี 2560 จะเพิ่มเวลาอบรมจาก 4 ชั่วโมง เป็น 5 ชั่วโมง เพิ่มข้อสอบอัตนัยจาก 50 ข้อ เป็น 60 ข้อ และภายในปี 2561 จะให้โรงเรียนสอนขับรถเอกชนกว่า 80 แห่งทั่วประเทศ ทำหน้าที่สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแทนสำนักงานขนส่ง และจะเพิ่มเวลาสอบนานขึ้นกว่าเดิมถึง 15 ชั่วโมง